Episode 056 – The Boston Marathon Bombing

Aired on 20 April 2013